اهداف دومين کنگره پيشگامان پيشرفت

  • زمينه سازی تامين مشارکت جوانان و دانشجويان در آينده پيشرفته کشور
  • فراهم نمودن بسترهای بروز خلاقيت­ها و ابتکارات جوانان فرهيخته کشور
  • ايجاد محيط گفتمان سازی و تبادل نظر در بين جوانان و دانشجويان
  • ارتقای مشارکت جوانان و دانشجويان در تحقق سرنوشت جامعه
  • ظرفيت سازی برای مطالبه و اجرای الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت توسط نسل آينده ساز جامعه