جدول زمانبندی دومین کنگره

* مهلت ارسال آثار از طریق وبگاه کنگره: جمعه 17 آذر ماه1391
*اعلام نتایج نهایی و دعوت از شرکت کنندگان: یکشنبه 19 آذرماه 1391
* زمان برگزاری دومین کنگره: 23 آذر ماه 1391